Świetlica profilakt.-wych.

Świetlica profilaktyczno-wychowawcza funkcjonuje od czerwca 1999 roku. Zlokalizowana jest w pomieszczeniu Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnem, przeznaczonym wyłącznie  do  celów  socjoterapeutycznych;  zajęcia odbywają się 3 dni w tygodniu, po 2 godziny dziennie (2 razy zajęcia  wychowawcze – wtorek  (12:00-14:00),  środa (12:00-14:00), i socjoterapeutyczne – piątek (16:00-17:30 z psychologiem). Do świetlicy uczęszczają dzieci i młodzież z Krasnego  (dzieci  z klas III – VI, gimnazjaliści i starszych; 2 osoby ze Strażowa).

Jest ona przeznaczona dla dzieci i młodzieży z tak zwanych grup podwyższonego ryzyka; zagrożenie alkoholizmem, przemocą, trudną sytuacją rodzinną,  niedostosowaniem społecznym, z problemami uzależnień (uzależnionymi bądź wchodzącymi w uzależnienia) oraz  z problemami dydaktyczno-wychowawczymi (zaburzenia zachowania, trudności w nauce, kontakty z rówieśnikami, trudności w nawiązywaniu konstruktywnych relacji z osobami dorosłymi).

Zajęcia w świetlicy są kontynuacją podejmowanych w latach ubiegłych działań, co będzie sprzyjało realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. Wszystkie podjęte przez nas inicjatywy cieszyły się dużą popularnością, dzieci i młodzież chętnie uczestniczyły w nich, prezentując postawę aktywną. Zwiększyło się poczucie wspólnoty grupowej wychowanków, wypracowane normy i zasady postępowania w czasie zajęć zostały zinternalizowane przez większość uczestników grupy, co bardzo korzystnie wpłynęło na relacje między wychowankami.

Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza w przeznaczona będzie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Dziecko wychowujące się w dysfunkcyjnej rodzinie doświadcza:

 Życia w ciągłym stresie i napięciu.
 Koncentracji myśli, uczuć i postępowania wokół członków rodziny.
 Zaprzeczania na zewnątrz o istnieniu problemów w rodzinie.
 Izolacji społecznej rodziny, spowodowanej utrzymywaniem tajemnicy rodzinnej.
 Zamiany ról w obrębie rodziny (np. matka przejmuje rolę ojca, starsze dzieci przyjmują rolę rodziców dla młodszego rodzeństwa).
Trudnych emocji: wstydu, bezradności, niepewności, lęku, strachu, poczucia winy, żalu, tłumionej złości i wściekłości
Negatywne przystosowanie dziecka z rodziny dysfunkcyjnej objawia się licznymi niekorzystnymi symptomami w sferze:

 zachowania (np. przymus kontroli postępowania innych ludzi; gotowość do poświęcania siebie, rezygnacji z własnych potrzeb, planów, pragnień, marzeń; odreagowanie emocji w działaniach impulsywnych – obżarstwie, aktach agresji słownej lub fizycznej)
 emocji (np. zaburzenia kontroli emocjonalnej; nadmierne tłumienie lub utrata kontroli nad wyrażaniem uczuć; depresyjność).
 samooceny (niskie poczucie własnej wartości, brak wiary w siebie)
 relacji z ludźmi (np. trudności w tworzeniu bliskich i trwałych związków z ludźmi; przejmowanie odpowiedzialności za innych).

Potrzeby dzieci z rodzin dysfunkcyjnych:

 Profilaktyka (pomoc w zapobieganiu destrukcyjnym skutkom i pogłębianiu się urazów), która obejmuje:
Zajęcia wychowawczo – tematyczne
Budowanie alternatywnego do środowiska dysfunkcyjnego środowiska

 Pomoc psychologiczna.

Zajęcia realizowane w świetlicy skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. Uczestnikami będą uczniowie, którzy w latach ubiegłych korzystali z zajęć w świetlicy, a także nowe osoby.
Działania realizowane będą w grupach wychowawczych, za wyjątkiem zajęć terapeutycznych, na które skierowane zostaną osoby najbardziej potrzebujące takiej formy pomocy.

Założyliśmy grupę „Historyków-Odkrywców” ; poznajemy kulturalno – historyczne walory Podkarpacia, oraz Kółko Fotograficzne w którym rozwijamy swoje talenty estetyczne i poznajemy walory gminy oraz realizujemy pomysły własnej wyobraźni!

Podejmowane działania zmierzają do :

  • wyrównywania opóźnień dydaktycznych u dzieci,
  • poprawy ich funkcjonowania w grupach rówieśniczych i zespołach klasowych, środowisku rodzinnym,
  • lepszego radzenia sobie z własnymi emocjami (złością agresją, stresem i innymi),
  • uczenia bycia w grupie, umiejętności współdziałania, współpracy,
  • modelowania zdrowego, aktywnego stylu życia, relaksacja, ruch,
  • stymulowania potrzeb poznawczych, zainteresowania własnym środowiskiem,
  • uczenia się zasad bezpiecznego zachowania się w różnych środowiskach (szkoła, dom, zabawa etc.).
  • przeciwdziałaniu uzależnieniom (to najważniejszy cel w grupie starszej, zwłaszcza gimnazjaliści i osoby starsze uczące się w szkołach w Rzeszowie)
  • zainteresowania zdrowym stylem życia; hobby, nacisku na wykształcenie i wiedzę.

Dzieci i młodzież chętnie i aktywnie uczestniczą w proponowanych zajęciach, z czego można wysnuć wniosek,  iż  tematyka  poruszana podczas  zajęć w pełni trafia w ich zapotrzebowania.

Świetlica uczestniczy w konkursach i imprezach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Krasnem, Szkołę Podstawową w Krasnem, Parafię, konkursach  poetyckich , plastycznych.

Podtrzymujemy dobre kontakty z rodzicami dzieci uczęszczających do świetlicy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, posterunkiem Policji, z pedagogiem szkolnym jak i nauczycielami. Istnieje pełna wymiana informacji, współpraca pomiędzy wyżej wymienionymi.   Pomimo rozmów dzieci z kuratorami ci ostatni nie pofatygowali się w zeszłym roku, żeby zasięgnąć opinii o podopiecznych.

Ogłaszamy też istnienie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej oraz możliwość pomocy w Biuletynie Informacyjnym Gminy Krasne RAZEM.

Przez świetlicę  „przechodzi” obecnie już kolejna „zmiana”, grupa dzieci, a każda niesie ze sobą nowe wyzwania. Od zajęć plastycznych po informatyczne, od siatkówki i koszykówki po rajdy rowerowe. Nabycie wiary we własne siły i umiejętności, sens pracy i zabawy oraz „zarażenie” pasją  to nasze cele. Poprzez budowanie pozytywnego własnego wizerunku, pochwały i wzmacnianie dobrych cech człowieka wzmacniamy poczucie własnej wartości i chęć do kreatywności. Uczymy się jak opanować złość, agresją i jak odmówić czyli być asertywnym. Jak funkcjonować w grupie, nawiązywać satysfakcjonujące relacje z rówieśnikami.

Wniosek generalny jest taki, że rodzice coraz gorzej radzą sobie z coraz to nowszymi problemami dzieci i młodzieży. Nie nadążają za postępującymi zmianami. Szkoła jest placówką oświatową i nie spełnia roli wychowawczej. Świat się szybko zmienia, tempo życia, wybór czy rozwój materialny czy duchowy, zabezpieczenie tego pierwszego kosztem drugiego, sprawia, że coraz więcej podopiecznych próbuje zwrócić uwagę na swoje problemy życiowe coraz więcej konflikt w grupie rówieśniczej o charakterze przemocowym. Dochodzą nowe problemy m.in. uzależnienie od komputera, zbyt duży wpływ środków masowego przekazu na kształtowanie młodego człowieka, zły sposób odżywiania, brak wychowania, wpojonej moralności, etyki, z tymi problemami będziemy się zmagać i je rozwiązywać. Takie widzimy potrzeby i priorytety.

Istnieje też potrzeba pomocy w nauce, poprawę funkcjonowania w środowisku szkolnym na którą to kładziemy szczególny nacisk .

Dużo czasu poświęcamy indywidualnym rozmowom, poradom, etc., jest to skuteczne i dające pozytywne rezultaty.

Informacja o realizacji zajęć terapeutycznych prowadzonych w 2010 r.
w świetlicy socjoterapeutycznej przy GOK w Krasnem.

Zajęcia terapeutyczne z podopiecznymi świetlicy socjoterapeutycznej GOK
w Krasnem odbywają się raz w tygodniu (czwartki lub piątki, albo inny ustalony dzień – uwarunkowany potrzebami podopiecznych), w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.
Z uwagi na takie właśnie zapotrzebowanie, praca koncentrowała się wokół problemów indywidualnych. Intensywnymi działaniami terapeutycznymi objęto kilkanaście. Z konsultacji skorzystali także rodzice.
Tematyka oddziaływań terapeutycznych koncentrowała się wokół następujących zagadnień:
1. problemy w relacjach z rodzicami.
2. problem przemocy w rodzinie oraz kontynuacja działań prawnych, pomoc w utrzymaniu decyzji o składaniu zeznań, pomoc w utrzymaniu równowagi emocjonalnej, udzielanie wsparcia i pomocy nie tylko w postaci spotkań w świetlicy, ale także, poprzez częste rozmowy telefoniczne o różnych porach dnia i nocy.
3. zaburzenia zachowania, przemoc ze strony rówieśników.
4. wchodzenie w dorosłość oraz radzenie sobie w nowej roli, przy świadomości obciążeń rodzinnych, wynikających z używania alkoholu przez rodzica, jego niewydolności oraz problemu przemocy i konfliktów w rodzinie.
5. depresja.
W/w zagadnienia podejmowane były często łącznie, a osoby korzystające same podejmowały decyzję o zakresie, który decydują się przepracować.

W/w spotkania były kontynuacją pracy z lat ubiegłych, często bywały trudne dla korzystających, z uwagi na przedmiot podejmowanych tematów. Ich kontynuacja planowana jest w roku bieżącym.

W ramach pracy świetlicy podjęto także współpracę z pedagogiem szkolnym gimnazjum w Krasnem. Konsultowane były problemy kilku rodzin uczniów w/w szkoły.