Pozyskane Fundusze

POZYSKANE FUNDUSZE:

ZREALIZOWANE WNIOSKI

W Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, w zakresie małych projektów w ramach działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” pn. “Organizacja imprezy “Spotkanie z folklorem – Na Rzeszowską Nutę HEJ! oraz doposażenie świetlicy wiejskiej działającej w Krasnem”. Łącznie na zakup środków trwałych GOKiB wydatkował kwotę 14.976,22 zł. Zadanie zostało pozytywnie zweryfikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz rozliczone w październiku 2011 r.

W Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Od sierpnia 2011 r. GOKiB w Krasnem realizował projekt inwestycyjny w ramach działania 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 pn. “Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnem”. Remont został zakończony w grudniu 2011 r.

ROZPATRYWANE WNIOSKI

15 listopada 2011 r. GOKiB w Krasnem złożył wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, w zakresie małych projektów w ramach działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, pn. Zakup sprzętu komputerowego z peryferiami na wyposażenie świetlicy wiejskiej w GOKiB Krasnem. Wniosek jest w trakcie oceny.

GOKiB w Krasnem złożył wniosek kierowany do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Rozwój Infrastruktury Kultury – Infrastruktura domów kultury, pn.: „Zakup estrady mobilnej dla GOKiB w Krasnem”. 30 listopada 2011 r. Wniosek jest w trakcie oceny.