GOKiB Krasne > Etnografia wczoraj i dziś – Konkurs Plastyczny!

Etnografia wczoraj i dziś – Konkurs Plastyczny!

Etnografia wczoraj i dziś plakat Wyciąg z Regulaminu –  poniżej całość z Kartą Zgłoszeniową do pobrania:

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU

 1. Konkurs realizowany jest w ramach projektu grantowego pt. „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz kultywowanie i promowanie tradycji ludowych poprzez zakup strojów ludowych dla grup artystycznych z terenu Gminy Krasne” z poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.
 2. Organizatorem konkursu jest: Gmina Krasne, z siedzibą 36-007 Krasne 121, zwana dalej „Gminą”, przy wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem, zwany dalej „Ośrodkiem”.
 3. Patronat nad imprezą sprawuje Wójt Gminy Krasne.
 4. Celem Konkursu jest:
 • popularyzacja polskiego dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem strojów ludowych Podkarpacia,
 • rozbudzanie zainteresowania wśród młodego pokolenia dawnymi tradycjami
  i obyczajowością lokalnych społeczności województwa podkarpackiego,
 • umożliwienie młodym artystom uruchomienia wyobraźni i kreatywności na przykładzie regionalnych ubiorów odświętnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na bogactwo detali zdobniczych (hafty, koronki, ozdoby, itp.),
 • integracja twórcza dzieci i młodzieży ze szkół i placówek kultury na terenie obszaru działania Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA”, tj. gmin Krasne, Czarna, Trzebownisko, Kamień, Głogów Małopolski i Sokołów Małopolski.
 1. Tematyka Konkursu:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy współczesnej kreacji damskiej lub męskiej inspirowanej regionalnymi strojami ludowymi pochodzącymi z Podkarpacia.
W pracy plastycznej należy wykorzystać elementy strojów ludowych przynależnych do poniższych grup etnograficznych:

 • Lasowiacy,
 • Rzeszowiacy,
 • Pogórzanie Wschodni – Brzozów, Haczów, i Zachodni – w pasie od Gorlic po Dynów,
 • Dolinianie,
 • Łemkowie – Rusińska ludność Beskidu Niskiego,
 • Bojkowie – Rusini z obszaru współczesnych Bieszczad,
 • Zamieszańcy – Rusini z Pogórza.
 1. Prace rozpatrywane będą w 2 grupach wiekowych:
 • Klasy IV – V,
 • Klasy od VI – VIII.
 1. Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu tylko jedną pracę wykonaną samodzielnie.
  Nie można przedkładać prac zbiorowych.

Całość do pobrania powyżej, wraz z Kartą Zgłoszeniową!